Aktuální novinky

Vážené kolegyně a kolegové,

uvádím zatím pro všeobecnou informaci odpověď, která následovala po mé opakované urgenci a námitkách adresovaných přímo na pana ministra týkající se aktivit Msp, které navenek příliš neukazovaly na snahu o změny deklarované v návrhu novely ZnalZ, ale spíš o opaku. Návrh změn zde dorazil následně po odpovědi pana ministra, za což mu patří poděkování, nicméně je potřebné se soustředit zejména na budoucí a definitivně schválenou verzi v PSP ČR a na to si budeme muset ještě počkat.

Ing. Vladimír Vácha, předseda

Odkaz na materiály v eKlep a dopis ministra Blažka najdete v rubrice "doporučené přednášky a články" vlevo na hlavní stránce po přihlášení.

Přání úspěšného nového roku s očekáváním změn v podmínkách znalecké činnosti!

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

tak nám pomalu končí rok 2023, na jehož sklonku jsme se dočkali předlouho očekávaného návrhu MSp ČR týkajícího se úpravy stávajícího zákona o znalcích (ZnalZ) trpícího řadou potenciálně problematických či značně nevyvážených pasáží. Ač vedení ministerstva patří velký dík a pochvala za slib, že se bude znalecké činnosti a narovnání dosud dehonestujících podmínek věnovat, což mnoho let nikdo adekvátně neučinil, tak do vlastního návrhu změn se s velkým zdržením dostaly paradoxně pouze tři okruhy "náprav" ZnalZ schváleného v PSP ČR již v roce 2019.
Konkrétně jde o zrušení přezkoušení u již dříve jmenovaných znalců, dále zrušení povinného pojištění u znalců OSVČ a prodloužení lhůty k zápisu do elektronické evidence znalecké činnosti. Stručně řečeno, zaplať Bůh, že alespoň toto považuje navrhovatel za podstatné, nicméně odezva z praxe ukazuje , že je zde důvodná obava, aby tento strohý rozsah stačil a vlna dobrovolného ukončování znaleckých praxí se buď zastavila či alespoň významně oddálila. Bohužel už jen avizovaný plán zavedení úprav, tedy pokud se vše schválí a projde PSP ČR, až od 01/2025 znamená kritický časový skluz, který nás všechny bude stát další ztráty znaleckých kapacit, a to bez adekvátní náhrady. Deficit dostupnosti a potřebné kapacity znaleckých subjektů v širokém spektru plošného zastoupení v téměř šedesáti znaleckých oborech těžko nahradí dosavadní nezájem či absence vhodných uchazečů o funkci znalce - na to se ve ZnalZ i po zavedení navrhovaných úprav vyskytuje až příliš "nebezpečné muziky" za málo požitků plynoucích z běžné znalecké praxe, tudíž onu vytýkanou příkrou nevyváženost ZnalZ nově navrhované úpravy jistě zcela nevyřeší.
Materiál jde po připomínkovém řízení ukončeném 14. 12. 2023 do dalšího procesu a lze jen doufat, že další precizace a vhodné pozměňovací návrhy dosud nesourodý ZnalZ opravdu zlepší a dojde k eliminaci mnoha dalších potenciálně kolizních bodů.

S poděkováním všem, kteří se na procesu změn ZnalZ aktivně podíleli a podílejí, jakož i s přáním do nového roku všechny znalce i experty všech oborů zdraví

za představenstvo KSZ ČR
Ing. Vladimír Vácha, předseda


Ani ministr Blažek a koalice nechtějí napravit křivdy na znalcích?

Čas kvapí, a je tomu již nějaký ten pátek, co pan ministr Blažek deklaroval ihned při vstupu do funkce, že napraví dehonestující podmínky pro znalce, což potvrzovalo i fakt, že většina koalice byla při schvalování nového ZnalZ již v roce 2019 zásadně proti jeho přijetí, a to z mnoha důvodů.

ANO a spol. to však přes výtky nejen naší profesní Komory protlačilo 107 hlasy se všemi chybami takzvané "přechodnosti", které volají po nápravě, což tehdy přisvědčila i tehdejší ministryně Benešová.

Inu, nový ZnalZ začal platit již 1.1.2021 a máme tu pomalu končící rok 2023 a stávající vláda ani ministr spravedlnosti dosud neučinili žádný viditelný krok  vpřed, tedy snad kromě slibů a kosmetického inflačního narovnání již neudržitelných dehonestujících sazeb odměn. Je zjevné, že toto nestačí a vlna dobrovolného ukončování znaleckých subjektů se nejen nezastaví, ale bude pokračovat, protože znalecká obec právem čekala operativní narovnání celé řady kolizních a nevyvážených pasáží v novém ZnalZ, ale nedočkala se a pan ministr Blažek bohužel nic z toho zásadního, co proklamoval již při svém jmenování do funkce, nedotáhnul do konce - ke škodě nezávislého znaleckého dokazování a všech tím postižených orgánů veřejné moci.

Budeme tedy doufat, že to do konce roku resort Msp ČR stihne, ale zatím to tak bohužel nevypadá a přehlíživost potřeb znalecké obce ze strany ANO pokračuje i u stávající koalice, protože jen dotažené činy a ne jen sliby a odklady, mohou být důkazem snahy o změnu!

Resort Msp ČR tak brzy nebude mít koho kontrolovat ani sankcionovat, přičemž veřejnost, soudy a policie budou bez dostupné soudně - znalecké asistence, když již současný deficit těchto kapacit je alarmující!

Za vedení KSZ ČR, Ing. Vladimír Vácha, předseda představenstva

9.8.2023

Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení sazby odměny za výkon znalecké činnosti.

Ministerstvo spravedlnosti již odeslalo k publikaci ve Sbírce zákonů novelu vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném.

Vyhláška, kterou se výše uvedená změna zavádí, nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2023. Částka 168, rozeslaná dne 2. prosince 2022, 370. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném.

Vyhláška č. 424./2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Ke stažení v záložce "Užitečné zákony".

Komentář prof. Pafka upozorňující na dehonestaci znalců vyvolal vlnu reakcí. 
https://advokatnidenik.cz/2021/03/12/cak-reaguje-na-clanek-profesora-pafka-ministryne-nespravedlnosti/  

Upozorňujeme na komentář prof. Pafka v MF DNES z 11.3.21 k situaci ve znalectví.
Stáhnout

 "Když znalci nebudou, paralyzuje se systém dokazování"
Rozhovor s předsedou představenstva KSZ ČR Ing. Vladimírem Váchou pro Konkursní noviny 1/2021.
Stáhnout

Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o znalcích č. 254/2019 Sb., jsou ke stažení v záložce "Užitečné zákony" vlevo na hlavní stránce.
Vyhláška č. 503/2020 Sb.
Vyhláška č. 504/2020 Sb.
Vyhláška č. 505/2020 Sb.

Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Datum účinnosti od 1. ledna 2021. Ke stažení v záložce "Užitečné zákony".

Informujeme, že dnem 1. 1. 2021 bude nabývat účinnosti nový zákon č. 237/2020 Sb., který mění zákon o oceňování majetku a související zákony. Znění zákona ke stažení a další informace najdete v záložce "Užitečné zákony".

Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb. a zákon č. 255/2019 Sb. vstoupily v platnost dnem 9. 10. 2019. Ke stažení v záložce "Užitečné zákony".

Novela oceňovací vyhlášky č. 188/2019 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2019. Stáhnout.

Dne 6. 5. 2019 byli obesláni všichni poslanci dopisem (ve věci "návrhu zákona o znalcích...") jménem předsedy představenstva komory, jehož znění je zde k dispozici Stáhnout.

"TAK NÁM CHTĚJÍ ZABÍT NEZÁVISLÉ SOUDNÍ ZNALECTVÍ, paní Müllerová!" řekl by Švejk....
Poznámky KSZ ČR pro PSP ČR a Senát PSP ČR k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Stáhnout, Stáhnout, Stáhnout.

Česká televize - Týden v justici - 17. 2. 2019
"Nová pravidla pro soudní znalce"
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/319281381900217/

"Nová pravidla pro znalce"
Od stopáže 34,20 min. dále aktuálně o novém zákonu o znalcích na ČT1 10. 2. 2019 Události: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100210 

"Neděkujeme, neodcházíme - končíme!"
Vážení kolegové,
sleduji stránku Komory soudních znalců a veškeré Vaše aktivity cca poslední rok a musím říci, že obdivuji Vaši nezdolnou snahu zvrátit nový znalecký zákon.
Pracuji (za chvíli už budu mluvit v minulém čase) jako soudní znalec z oboru zdravotnictví. Nový zákon celou soudně znaleckou obec ještě více zdevastuje. Já sama jsem znalkyní dvacet let, bohužel musím konstatovat, že situace se stále zhoršuje. V posledních letech jsem zažívala (a nejen já) u soudů, hlavně ze stran advokátů, tak neuvěřitelné výpady, že jsem si často říkala, zda to mám zapotřebí. Mám soukromou ordinaci a znalecké posudky pro mne byly spíše prestižní záležitostí. Odměna 100 - 350 Kč hrubého za hodinu je do nebe volající a zvýšení o 200 Kč to nezachrání. Bohužel i ona má vliv na to, jak se k nám chovají. Nový zákon, který je postaven hlavně na tom, jak znalce kontrolovat a trestat, spustí, pokud projde, tragedii, která pak nepůjde napravit (znalcem se člověk stává postupně, zraje a profiluje se). Poslední špatná zkušenost s advokátkou, která mou práci zdegradovala na úroveň nekvalifikované pomocné pracovní síly - doporučila soudu v odvolání proti znalečnému u velmi obtížného posudku v civilním sporu zkrácení na 100 Kč na hodinu - jsem uznala, že toto byla pověstná poslední kapka a že nemohu již tuto práci vykonávat déle, než je nezbytně nutné k dokončení započatých věcí. Nebylo to těžké rozhodnutí a musím říci, že se mi dost ulevilo. Poprvé za 20 let nikde žádné spisy, volné víkendy. Mám však obavu, že pokud se nic nezmění (a to těžko) - další kolegové mne budou následovat. Mladí nepřicházejí a já se jim ani nedivím. Jak řekl jeden mladý kolega: "Dělat tak těžkou, zodpovědnou práci, nechat se zkoušet od advokátů, kteří by za to, co dělá znalec ani nezvedli tužku, to může jen úplný bloud..."
S úctou Dr. C. 

Komora zasílá rovněž "Prohlášení zástupců profesní základny znalců a znaleckých ústavů zapsaných v seznamu portálu Ministerstva spravedlnosti a partnerských organizací" Úřadu vlády ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR. Znění prohlášení Stáhnout.

Na schůzi poslanecké sněmovny, která začíná dne 4. 12. 2018, je na pořadu projednávání návrhu zákona o znalcích ve 2. čtení. Několik dní před konáním schůze zástupci Komory soudních znalců obeslali všechny poslance dopisem, jehož znění uvádíme zde Stáhnout.

Komora zaslala 24. 9. 2018 dopis premiéru Babišovi a vicepremiéru Hamáčkovi ve věci návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Oba dopisy ke stažení zde Stáhnout, Stáhnout. Odpověď zaslal  9. 11. 2018 premiér Babiš, vicepremiér na dopis dosud nereagoval. Odpověď Babiše ke stažení zde Stáhnout.

STÁT PŘECE ZNÁ CENU PRÁCE u externích odborníků
Ve spektru stále nedoceněné a pro orgány veřejné moci nízce regulované činnosti soudních znalců jistě zaujme výtah z článku časopisu Veřejné zakázky č. 5-6/2015, kde je mmj. zmínka o rozhodnutí ÚHOS již z roku 2011, tudíž po přípočtu inflace k dnešnímu dni lze dopočítat na jaké zhruba úrovni může statní orgán platit své ceněné externí odborníky, mezi které jistě patří i znalci.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí sp. zn. 5 534/2011 týkajícího se veřejné zakázky na právní služby mimo jiné potvrdil správnost postupu zadavatele (ministerstva), který stanovil, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude hodnotící komise považovat částku nižší než 1 800 Kč bez DPH/1 hodinu právních služeb (pozn. zadavatel v tomto případě vyloučil uchazeče, který předložil nabídkovou cenu ve výši 730 Kč bez DPH/1 hodinu právních služeb, přičemž úřad vyhodnotil tento postup jako správný).

Pozvánka na 16. každoroční mezinárodní konferenci stavebnictví a nemovitosti: expertíza a oceňování a mezinárodní sympozium EuroExpertu, které se budou konat 29. listopadu - 1. prosince 2018 v Praze. Pozvánka a přihláška ke stažení zde Stáhnout, Stáhnout. Podrobnosti a sborníky na www.expertconf.com.

Vzhledem k tomu, že v návrhu pořadu 19. schůze PSP od 11. 9. 2018 je pod bodem 7. ve druhém čtení zařazen vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zaslala komora informace prezidenta EuroExpertu všem poslancům. Celé znění dopisu lze zde Stáhnout.

Komentář k projednávání návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v PSP dne 25. a 29. května 2018, zde Stáhnout.

ÚS: Náhrada nákladů vyplácená znalcům se musí zvýšit o kompenzaci DPH 
Znalcům a tlumočníkům, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, náleží náhrada oprávněně vynaložených nákladů zvýšená o DPH. Jinak by daň nesli na svých bedrech. Podle Ústavního soudu justice krácením odměny znalců nedůvodně zasahuje do jejich vlastnického práva. Poukázal také na to, že stát již například u advokátů nebo notářů přijal právní úpravu, která s DPH počítá. U znalců a tlumočníků se však na nový zákon stále čeká. Ministerstvo spravedlnosti jej sice připravilo, zatím však ještě neprošel vládou. Ústavní soudci ale argumentují, že dlouhodobou nečinnost zákonodárců nelze přehlížet a soudy musí už teď ustanovení platného zákona vykládat analogicky jako u advokátů nebo notářů. Text nálezu najdete zde Stáhnout. Stáhnout.

Odpověď předsedy vlády v demisi Babiše ze dne 6. 4. 2018 na níže uvedený dopis zaslaný Komorou Stáhnout.  

Komora soudních znalců oslovila předsedy všech parlamentních stran a předsedy poslaneckých klubů dopisem a přiloženými důvody, proč je třeba návrh zákona o znalcích odmítnout (21. 2. 2018). Oba dokumenty zveřejňujeme zde Stáhnout, Stáhnout.

Korespondence mezi prof. Bradáčem a orgány veřejné moci svědčící o tom, jaký vztah mají tyto orgány ke znalcům.
Dopis prof. Bradáče předs. vlády Sobotkovi ze dne 18.8.2017 Stáhnout
Odpověď předs. vlády Sobotky prof. Bradáčovi ze dne 6.9.2017 Stáhnout
Odpověď ministr. spr. Pelikána prof. Bradáčovi ze dne 13.11.2017 Stáhnout
Reakce prof. Bradáče a žádost o vyškrtnutí ze seznamu znalců Stáhnout
Dopis prof. Bradáče min. finací Pilnému ze dne 22.8.2017 Stáhnout
Odpověď náměst. min. financí prof. Bradáčovi ze dne 12.9.2017 Stáhnout

"Asi také důvod, proč je při absenci znalce - odborníka v LRV nový návrh ZnalZ vadný"
http://www.ceska-justice.cz/2018/04/znalec-smejkal-chce-odskodne-za-nezakonne-stihani-moje-povest-byla-masivne-poskozena/

K návrhu zákona o znalcích hovoří prof. Válková, prezidentka Soudcovské unie JUDr. Zemanová a předseda Komory soudních znalců Ing. Vladimír Vácha.
Záznam pořadu "Týden v justici", ČT24, 11. 3. 2018.
Na uvedeném záznamu od 14´30". http://www.ceskatelevize.cz/porady/11129264015-tyden-v-justici/318281381900311/

"Co říkáte novým aktivitám Msp ČR při prosazení nového ZnalZ?"
Zákon o znalcích, znal. kancelářích a znal. ústavech - návrh Stáhnout 
Důvodová zpráva s kritikou KSZ ČR Stáhnout
Vyhláška k provedení zákona o znalcích... Stáhnout
Návrh změn souvisejících zákonů Stáhnout

Připomínky Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika k návrhu novely Zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech pro Msp ze dne 24.3.2018 Stáhnout

Návrh úprav úhradové vyhlášky KSZ ČR k 11 - 2017.
Zde Stáhnout
.

Vyjádření předsedy Komory soudních znalců České republiky Ing. Vladimíra Váchy v Českém rozhlase Plus, ve zprávách dne 10.8.2017 v 7.00  hod. na znalecké téma, jehož hlavními oblastmi byly novela zákona o znalcích a nepravomocné odsouzení znalce Ing. Jiřího Dolečka http://www.rozhlas.cz/zaznamy/plus/#/2017-08-10/7 .

Vyjádření předsedy Komory soudních znalců České republiky Ing. Vladimíra Váchy na ČT24 dne 10.8.2017 cca 23.20 hod. (na níže uvedeném záznamu je začátek na 19´58") na znalecké téma, jehož centrální zprávou bylo nepravomocné odsouzení znalce Ing. Jiřího Dolečka http://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-zpravy-ve-23/217411023000810/ . 

78.
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení
Pan ministr zůstal u stolku zpravodajů, paní poslankyně Helena Válková také zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro prvé čtení. A já požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Celý zápis lze zde Stáhnout .

TV vystoupení v pořadu "týden v justici" (vyjádření náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Michala Fraňka a předsedy Komory soudních znalců České republiky Ing. Vladimíra Váchy) na ČT24 ze dne 29.1.od 22,30 hod. k tématu návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (leden 2017) http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11129264015-tyden-v-justici/317281381900129 .

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (leden 2017) a příslušná důvodová zpráva jsou umístěny v záložce "Užitečné zákony" http://www.kszcr.cz/uzitecne-zakony.html.

Aktuální reakce KSZ ČR na návrh MsP ČR (nový zákon o soudních znalcích)
Hned v úvodu je třeba poznamenat zásadní otázku, a sice koho má soudní znalec volit při podzimních volbách, když nikdo z dosavadní multistranické vlády nevznesl 25.1.2017 žádnou zásadní připomínku k tak závažnému, nedotaženému a horkou jehlou šitému problému jako je zákon o soudním znalectví a nezávislém dokazování.

Msp ČR opláštěné bohulibými úmysly, s nimiž se pouze v obecné rovině dá souhlasit,  chce v návrhu těchto cílů dosahovat zcela nelogickými až nereálnými prostředky, které jsou nákladné a jsou z hlediska podpory laické veřejnosti opřeny zejména o pár mediálně známých kolizí znalců z poslední doby, aniž by se zmínilo, že jde ani ne o zlomky promile z počtu statisíců každoročně podaných znaleckých posudků, kde tyto problémy nejsou. Soudy a policie jsou k návrhu Msp značně rezervované a připomínek bylo od nás i z ostatních resortů nemálo, bohužel bez adekvátní odezvy a úprav.

Pokud je to vůbec třeba a nestačila by jen pouhá novela stávajícího nadčasového zákona s dosažením lepší vymahatelnosti jeho ustanovení, pak by v dikci nového zákona měla být ustavena Komora soudních znalců ze zákona s přiměřeným dohledem státu, protože usurpace této složité oblasti s více než padesáti obory znalecké činnosti a 752 (!) odvětvími a dalšími specializacemi není v silách žádného ministerstva, natož ryze právně laděného Msp ČR, kde dosavadní praxe ukázala, že fakticky nestačí ani na jim příslušející dohled nad právně orientovanými profesemi v resortu, kde však již Komory ze zákona existují (ČAK, NK ČR, EK ČR).

Náš opakovaný návrh na aplikaci rakouského modelu znaleckých předpisů, který bez problémů léta funguje u našich jižních sousedů v příznivě podobné struktuře soudů jako je tomu u nás, bohužel zde stále nepadá na úrodnou půdu, a tak je možné pana ministra Pelikána označit za téměř nezbedné dítě, když ani neposlouchá svou matku (Prof.Pelikánová důstojně zastupuje ČR u evropského soudního dvora), která již dříve i publikačně doporučovala opsat facelifty těch zákonů ze zemí EU, které jsou skutečně praxí ověřeny jako funkční a u nás použitelné. Vzhledem ke znalosti problematiky neznáme lepší příklad než tento týkající se znaleckých předpisů v Rakousku, protože nejen s tamními kolegy jsme díky našemu členství ve společné nadnárodní znalecké organizaci v častém styku a poměry u nich i jinde v EU velice dobře známe.

Je bohužel více než smutným faktem, že si vedení státu dostatečně neváží odborníků ve znaleckém stavu a tak podporuje návrh příkře odporující logice i dlouhodobé statistické neúspěšnosti ministerstva spravedlnosti dotahovat a zejména v praxi aplikovat úspěšně věci do konce.  Důkazem budiž fakt, že si Msp hodlá dle návrhu zákona usurpovat a rozhodovat téměř o všem týkajícím se znalectví (s výjimkou jediného znaleckého oboru „Právní vztahy“), což považujeme za nebezpečné, a to nejen z hlediska funkčně-technického a odborného, ale zejména politického, kdy při dosavadní personální fluktuaci na Msp v posledních letech ministr a jeho náměstci často nevydrželi ani celé funkční období a s novým vedením se vždy zásadně měnil názor na to jak dál se znaleckou činností, což můžeme doložit svou účastí v celé řadě pracovních skupin na toto téma od data existence naší organizace (05/1990).

Neznalé asi překvapí, že i k tomuto návrhu byla ustavena pracovní skupina, v níž jsme však ani nebyli zastoupeni(!!) a i tato skupina údajně po svém ustavení zasedala pouze jednou před více než rokem a fakticky neměla na finální podobu návrhu vliv!

Závěrem doufáme, že si na důkladné posouzení této závažné problematiky vyhradí více času poslanecká sněmovna se senátem a snad již zvítězí logika a ne profit lobistických skupin při Msp, protože až takovým dojmem působí navenek nový návrh, což je zatím ke škodě této činnosti, která je a má být ze zákona veskrze nezávislá.

Za představenstvo KSZ ČR :               Ing. Vladimír Vácha, předseda představenstva

Komora soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika a České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická se dohodly na efektivní spolupráci v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí znalců a vzájemné výměny informací a zkušeností o odborných aspektech znalecké činnosti v elektronice, IT a elektrotechnice. Příslušné Memorandum o spolupráci lze zde Stáhnout .

Stanovisko Komory soudních znalců České republiky k návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (2016) - Stáhnout
Připomínky, resp. námitky Komory soudních znalců České republiky vůči předkládaným návrhům vyhlášek k návrhu nového zákona o znalcích (2016) - Stáhnout

Připomínky Komory soudních znalců České republiky, sekce Elektronika a IT, elektrotechnika, k navrhované Příloze č. 1 k vyhlášce č.     /2017 Sb. k návrhu zákona o znalcích, které se koncentrují na obory Elektronika, ICT, Kybernetika a Elektrotechnika, a to v souladu s odborností připomínajícího subjektu, jak jsou připravovány do příslušného připomínkového říení. Od zainteresovaných osob, zejména znalců přijímáme odpovídající upřesňující a inspirativní podněty (na fóru nabo e-mailem) - Stáhnout

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA9MBCFOR 

Návrh úprav úhradové vyhlášky z r. 2011, předložený bývalým složením Msp ČR a podpořený KSZ ČR - úkaz názorové "stability" Msp ČR - Stáhnout. Návrh neprošel tehdejším připomínkovým řízením. 

Komentář KSZCR k Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14 Stáhnout

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/14 Stáhnout

Odměny znalců pro orgány veřejné moci v ČR již 13 let bez valorizace (!), aneb jak dál?
Z iniciativy Komory soudních znalců ČR podala skupina 16 senátorů (Bayerová, Bublan, Dernerová, Doubrava, Guziana, Homolka, Horník, Horská, Jirsa, Kladívko, Lebeda, Mezian, Michálek, Nenutil, Oberfalzer a Žaloudík) v červnu 2014 tuto ústavní stížnost, která měla narovnat dehonestující a nízce regulované sazby odměn soudních znalců a tlumočníků platné beze změn již od 1. 1. 2003. Ústavní soud této stížnosti zcela paradoxně ani částečně nevyhověl, a to mimo jiné s odvoláním na údajnou aktivitu Ministerstva spravedlnosti, které již má v dané věci cosi konat - je však otázkou a přáním znalecké obce, zda již několikátý pokus MS ČR o adekvátní změnu a zlepšení podmínek práce znalců skutečně vyjde - celý text Stáhnout

Doporučujeme našim členům k přečtení: v záložce "Doporučené přednášky a články" je umístěn nový zajímavý a inspirativní článek "Příklady komunikace se soudem po obdržení usnesení". 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 28. května 2015 sp. zn. 1 As 162/2014 zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2014 a konstatoval, že technické normy, na které odkazuje stavební zákon, musí být poskytnuty bezplatně. Řízení bude sice u Městského soudu v Praze pokračovat, avšak ten je vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu. Městský soud v Praze bude muset zjistit, zda nejsou dány jiné důvody pro odmítnutí žádosti stěžovatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. o bezplatné poskytnutí úplného znění technických norem ve stavebnictví. Pokud zjistí, že tu jiný důvod pro odmítnutí žádosti stěžovatele o informace není, bude muset zrušit rozhodnutí  o odmítnutí žádosti a současně Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nařídit požadované informace poskytnout. Rozsudek je umístěn v záložce "Užitečné zákony".

Na jednání zástupců profesních Komor ČR bylo jednomyslně podpořeno společné prohlášení, mající za cíl podporu profesní autonomie a vyšší respekt k těmto profesním entitám od státu, který vysoké kvalifikační předpoklady Komor ČR bohužel dosud přiměřeně nevyužívá, případně jejich oprávněné námitky k legislativním změnám nebere adekvátně na zřetel:

Prohlášení prezidentů profesních komor

Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní samosprávy jsou nedílnou součástí demokratické společnosti.
Profesní komory v první řadě vedou registr osob vykonávajících dané svobodné povolání a jsou pro občany garantem jejich řádné kvalifikace. Komory rovněž potvrzují, že daný profesionál splňuje odborné podmínky pro výkon svobodného povolání. Komory organizují a většinou i garantují celoživotní vzdělávání a vykonávají profesní dozor a disciplinární pravomoc vůči všem příslušníkům daného svobodného povolání. V prvé řadě přitom dbají na odbornost a etiku výkonu povolání. Komory však zároveň také hájí profesní zájmy osob vykonávajících dané svobodné povolání tak, aby tito profesionálové mohli své povolání vykonávat co nejlépe.
Všechny tyto úkoly na základě povinného členství nebo povinné registrace všech příslušníků daného povolání komorou plní profesní samosprávy lépe, kvalifikovaněji a efektivněji než státní úředníci. Činí tak navíc bez finančních nároků vůči státu, neboť jejich činnost financují svými příspěvky příslušníci dané profese. Demokratický stát by měl tuto autonomii profesních samospráv respektovat.
Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupracovat se státem i s místními samosprávami. Profesní samosprávy disponují obrovským odborným potenciálem a není jejich chybou, že stát a místní samosprávy jejich odborné možnosti plně nevyužívají.
Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické snahy o omezování autonomie profesních samospráv, o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování jejich kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, aby se snažila vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv. Prvním vstřícným krokem ze strany státu by mohlo být začlenění profesních komor zřizovaných zákonem mezi povinná připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení.

V Praze dne 3. 12. 2014

JUDr. Martin Vychopeň – Česká advokátní komora
Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – Česká komora architektů
Irena Liškařová – Česká komora auditorů
Ing. Martin Tuček – Komora daňových poradců ČR
Ing. Pavel Křeček – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. František Kania – Česká komora patentových zástupců
PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická komora
MUDr. Pavel Chrz – Česká stomatologická komora
Mgr. David Koncz – Exekutorská komora
MVDr. Karel Daniel – Komora veterinárních lékařů
JUDr. Martin Foukal – Notářská komora
Ing. Vladimír Vácha – Komora soudních znalců ČR
MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora

Vedení KSZ ČR uchazečům o členství v Komoře soudních znalců ČR

Vážené kolegyně a kolegové,

pokud to myslíte se svou znaleckou praxí vážně a patříte také mezi ty odborníky, kteří chtějí využívat své těžce nabyté zkušenosti ze soudní expertizy, pak nám dovolte Vám dát na zvážení situaci, která by Vás mohla přesvědčit k nezbytnosti našeho profesního sdružování, a to zejména v této hektické době plné nejistoty z budoucího vymezení znalecké činnosti, které bohužel i přes naše aktivity a angažovanost ve věci přetrvává.

Pokud Vás ani doslova předivoký poslední návrh nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech z dílny Msp ČR nepřesvědčil o nutnosti se sdružovat a společně prosazovat oprávněné zájmy znalců, pak doufáme, že Vás zaujme vzájemná kolegialita, čerstvé prameny informací, školící programy jednotlivých sekcí, cenová zvýhodnění a další bonusy plynoucí z členství v naší Komoře.

Jelikož si naše Komora za téměř 25 let své existence zachovala svou tvář i program posilující vážnost a odbornost znalců, hodláme v tom pokračovat i nadále a vedle zajímavého servisu členům chystáme i zcela nový model Komory v souladu s NOZ a také vytvoření centrálního seznamu znalců a expertů (tedy i bývalých znalců a odborníků, kteří o tuto funkci přišli nikoli z důvodů represí od jmenovacích orgánů za nekorektní posouzení a špatný výkon znalecké činnosti), což nabývá na aktuálnosti zvláště v situaci, kdy za posledních 5 let ubylo (převážně dobrovolně) téměř 2000 znalců a dalších znaleckých subjektů, přičemž tato degrese pokračuje. Není se co divit, jen sankce nejsou pro znalce řešením.

Protože se důvodně domníváme, že ukončením znalecké funkce nekončí odbornost a schopnosti těchto expertů, hodláme v novém formátu Komory těmto kolegům podat pomocnou ruku a fakticky pro různá přípravná, mimosoudní a předsoudní řízení garantovaně poskytovat seznam portfolia našich členů řazených profesně i regionálně tak, aby  byly dosavadní poměrně hojné požadavky zadavatelů nadále uspokojovány a žádný z našich kolegů neuváženým rozhodnutím ministerstva nepřišel o možnost aplikace svých zkušeností ve své znalecké či expertní praxi.

Pokud v nastíněném paralelním modelu naší Komory vidíte obdobně zajímavou perspektivu odklánějící se od dosavadní výhradní závislosti na seznamu www.justice.cz, pak v budoucnu jako naši členové získáte i možnost uvedení na evropském seznamu znalců a expertů v gesci svěřené EuroExpertem, jehož jsme řádnými členy a výhradními reprezentanty České republiky. Navázali bychom tak na modely části našich partnerských zemí EU, kde nemají závazný rámec znalecké činnosti daný zákonem a ústředním seznamem vedeným pověřeným státním orgánem.  Přesto využitelnost těchto seznamů pořizovaných znaleckými svazy a akademiemi expertů jsou plně použitelné a akceptované jak orgány státní správy, tak privátními subjekty.

Potěší nás Vaše náměty a zájem o členství v naší Komoře, protože není asi momentálně lepšího přirovnání než k oněm bájným Svatoplukovým prutům a jejich soudržnosti potvrzující, že každý sám nejsme v současném legislativním chaosu nic, ale jako neopomenutelný svazek již ano.

Za představenstvo KSZ ČR:

Ing. Vladimír Vácha
předseda

Nová publikace:
Znalecká činnost v prostředí EU a dalších vybraných státech včetně Ruska

Autoři: Vladimír Vácha, Jindřich Kratěna, Sergej Zacharov
Vydal: České vysoké učení technické - Praha 2013

Publikace seznamuje čtenáře s aktuálními podmínkami výkonu fukce znalce v jednotlivých zemích EU, včetně ČR a rovněž v dalších vybraných státech tak, aby bylo možné monitorovat dílčí odlišnosti. Přehled je uveden formou citací předpisů, přímých srovnání, statistik a výkladů či přednášek autorit v oborech znalecké praxe. Ksou zde rovněž uvedeny průvodní právní předpisy či odkazy na tyto listiny.

10. února 2014
Znalce - členy KSZ ČR bude bezpochyby zajímat,
že jsou na tomto webu zřízeny možnosti navštívit diskusní fórum a stáhnout starší čísla časopisu Znalec v PDF formátu. Přístup k těmto funkcionalitám je podmíněn registrací. Fórum je již plně funkční a slouží k debatám o znaleckých problémech a ke vzájemné výměně informací mezi znalci.
Diskusní fórum zahájilo aktivní činnost prvním příspěvkem, týkajícím se novelizace OSŘ - jedním z důležitých témat je odvolání proti znalečnému v civilních řízeních! V diskusním fóru už se objevilo další téma, a to provedení tohoto webu, resp. jeho funkcionalita. Dále je na diskusním fóru pro členy komory umístěna základní informace o seznamech a katalozích znalců a info o hotovém "bianco" modulu pro weby jednotlivých sekcí. Kromě toho se na našem mladém diskusním fóru našeho mladého webu začínají konečně (pomalu, ale jistě) rozvíjet užitečné profesní debaty.

Nadcházející akce

Zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR se bude konat 24. září 2024 na Proseku. 

Informace o Komoře soudních znalců České republiky

Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací a sdružuje znalce ze všech znaleckých oborů, kteří byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Komora byla založena v roce 1990 jako Sdružení znalců ČR. Současný název "Komora soudních znalců ČR" byl přijat sněmem, který se konal v roce 1993. Posláním komory je prosazovat a obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti. Dbát o průběžné vzdělávání znalců a o kvalitu znalecké činnosti.
Za dobu své existence si KSZ již získala dobré jméno a je respektována ústředními státními orgány jako zástupce znalců ČR. Velmi významná je např. účast zástupců komory při přípravě nových vyhlášek o oceňování nemovitostí. Vzhledem k tomu, že Komora soudních znalců sdružuje znalce prakticky ze všech oborů, vyvíjí svou činnnost především v rámci sekcí, rozdělených podle oborů a dále na regionálním principu. Těžiště činnosti spočívá právě v práci těchto sekcí.
Odborné otázky řeší komora především pomocí oborových rad. Obecné otázky znalecké činnosti řeší představenstvo, ve kterém jsou rovnoměrně zastoupeni představitelé jednotlivých oborů. Od února 1994 má KSZ v Praze kancelář obsazenou stálým pracovníkem, kde je zajišťována administrativa ústředí komory a vydávání interního časopisu Znalec.

Ing. Vladimír Vácha


Ing. Vladimír Vácha,
předseda Komory soudních znalců ČR


Informace představenstva Komory soudních znalců ČR kolegům, kteří jsou jmenováni znalci dle zák. č. 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů a NEJSOU doposud členy komory

Vážení kolegové,
Komora soudních znalců ČR působí v České republice již od roku 1990, tehdy ještě jako Sdružení znalců České republiky. Po oficiální registraci na MV ČR se KSZ ČR ve velmi krátké době stala nejpočetnější a co do odborné struktury i profesně nejčlenitější skupinou sdružující znalce všech oborů s cílem nejen hájit zájmy znalců, ale rovněž posilovat jejich odbornou úroveň a kvalifikaci a účinně ovlivňovat související legislativu týkající se znalecké činnosti. Právě poslední z bodů považujeme nyní za zcela zásadní, neboť soudní znalectví bohužel nepatří v posledních letech svou úrovní odměňování ani profesním ohodnocením mezi státem preferované oblasti.
Komora je od roku 2007 řádným členem EuroExpertu, který vznikl v roce 1998 z iniciativy znaleckých organizací Velké Británie, Francie a Německa. Jeho členem se může stát pouze jedna nejvýznamnější znalecká organizace z každé země EU. Od roku 2008 má naše Komora svého zástupce v Radě EuroExpertu a podílíme se aktivně na tvorbě  a prosazení tzv. znalecké EuroNormy. Od roku 1991 vydáváme (zpravidla 4x ročně) časopis ZNALEC, který je členům bezplatně rozesílán jako informační zpravodaj novinek týkajících se zejména znalecké činnosti.
Ve spolupráci se školícími a vzdělávacími agenturami se pořádají v jednotlivých sekcích školení a semináře, přičemž členové KSZ ČR mají vstup zdarma, případně na tyto akce mají nezanedbatelné slevy.
Komora působí i jako poradní a připomínkovací partner při jednáních nejvyšších státních orgánů. 
V poslední době byla výrazně posílena spolupráce s našimi partnerskými tlumočníky organizovanými v Komoře soudních tlumočníků ČR. Spolu s nimi jsme pořádali daňové semináře specializované zejména na spektrum naší činnosti a v souvislosti s členstvím v EU nepodceňujeme ani rozvíjející se širší spolupráci s KST ČR na bázi stále četnějších odborných překladů znaleckých posudků a simultánního tlumočení.
Od roku 2003 v Praze spolupořádáme každoročně mezinárodní znaleckou konferenci. Rada EuroExpertu nás hned po přijetí pověřila uspořádáním symposia, které se konalo v listopadu 2007 v Praze a znovu v r. 2012.
Členem KSZ ČR se může stát každý znalec jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. Členem komory může být také znalecký ústav.
Pokud Vás tato informace zaujala, pak Vás rádi uvítáme mezi námi jako své členy. Podrobnosti spojené s přihláškou ke členství projednává sekretariát KSZ ČR v Praze 9, Prosecká 74 - paní Seidlová - tel. 774550965,  ksz@volny.cz. Informace neleznete rovněž zde.

Představenstvo KSZ CR

Komora soudních znalců ČR je organizována po tzv. sekcích, a to na oborovém principu.
Například:

Sekce BOZP a PO je sekcí znalců věnujících se BOZP a PO, která vznikla původně jako sekce „Stavebnictví – bezpečnost práce“ zásluhou aktivity prvního předsedy Jana Sussmanna, a to v roce 2009, kdy se skupina členů komory sdružila do této sekce. Postupem doby se k sekci začali hlásit i znalci z oboru bezpečnosti práce s návrhy na rozšíření záběru sekce ze stavebnictví na celou bezpečnost práce bez rozdělení na specializace.... Více zde.

Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika. Vznik této sekce je reakcí nejen na dynamický růst potřeby odborníků dané oblasti jak v civilních, tak trestních kauzách, ale i zvýšená poptávka po příslušných znalcích při transakcích, kdy je povinnost znaleckého posouzení předepsána například obchodním zákoníkem. Potřeba přítomnosti znalců v oborech Elektronika, Elektrotechnika, Kybernetika (podle stávající kategorizace) se objevuje i při zpracování různých výběrových řízení, protože se ukazuje, že spoluprací se znalcem lze výrazně přispět k objektivizaci dosavadních, mnohdy chaotických a amatérsky vedených, postupů v záležitostech, v nichž se rozhoduje o velkých objemech finančních prostředků. Je všeobecně známo, že objem „penězotoků“ v oblasti IT roste a je již v současné době srovnatelný s objemem prostředků, které „protečou“ naším stavebnictvím. To vše za nedostatečné spolupráce s objektivizujícími odborníky (údajně pro jejich nedostatek).... Více zde.

Stavebnictví Praha. Sekce vznikla v roce 1990 jako součást „Sdružení znalců ČR“. Na sněmu bylo dne 25.9.1993 rozhodnuto o změně názvu na „Komora soudních znalců ČR“. Ve funkci předsedy sekce se postupně vystřídali Ing. Jiří Matyáš, CSc., Ing. Miroslav Stibůrek, Ing. Jan Bedrníček. Od roku 2006 je předsedou sekce Ing. Jindřich Kratěna, CSc. Místopředsedou sekce je Ing. František Kačaba. V představenstvu Komory sekci reprezentuje předseda. 
Řádnými členy sekce jsou převážně znalci v oboru stavebnictví a zejména v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí, kteří byli jmenováni znalci podle zákona o znalcích. Řádnými členy sekce jsou však i znalci z dalších oborů a rovněž znalci z ostatních krajů celé republiky. Na sněmu konaném 24.9.2022 bylo rozhodnuto, že mimořádným členem sekce se může stát expert v příslušném oboru, který nebyl jmenován znalcem podle zákona o znalcích.
Až do roku 2009, kdy počet znalců ze všech oborů v ČR byl vyšší než 10 000, se počet členů sekce blížil 300, jeden rok byl dokonce více než 300. V prosinci 2022 při celkovém počtu znalců v ČR méně než 6 000, měla sekce pouze 97 členů. Členský příspěvek je pro řádné i mimořádné členy sekce 2 000 Kč ročně. Důvody neustále klesajícího počtu znalců a tím i členů sekce je třeba hledat ve ztrátě zájmu vykonávat znaleckou činnost pro orgány veřejné moci nejen kvůli mnohaletému nezájmu státuo spravedlivé odměňování práce znalců, který trvá i po změnách účinných od 1. ledna 2021, ale i kvůli od 1.1.2021 účinnému novému zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který ukládá znalcům nové povinnosti a současně za jejich nesplnění jim vyhrožuje likvidačními pokutami až 500 000 Kč. Teprve budoucnost ukáže, zda zvýšení odměn znalců za posudky pro orgány veřejné moci účinné od 1.1.2023 dokáže zastavit nezájem odborníků vykonávat znaleckou činnost i po 1. lednu 2026, protože do tohoto data by museli absolvovat placené přezkoušení svých znalostí. Aktuální informace týkající se znalecké činnosti všichni členové dastávají mailem a ve zpravodaji "Znalec", který od roku 1991 vydává představenstvo Komory. Za tyto služby již členové sekce neplatí žádné poplatky...Více zde.

Sekce Stavebnictví severní Morava působí již od roku 1990, kdy bezprostředně po společenských a politických změnách byl ustaven přípravný výbor nově vznikající organizace soudních znalců s názvem „Sdružení znalců ČR“ s působností v severomoravském kraji. Cítili jsme tehdy potřebu, aby zde byla organizace, která by zastřešovala naše zájmy a potřeby. Sdružení znalců ČR – sekce severní Morava byla ustavena na valné hromadě, která se konala 18.4.1991. V roce 1994 došlo ke změně názvu, a sice na „Komora soudních znalců ČR“.
Naši sekci vedl Ing. Jan Andrle. V roce 1994 převzal funkci předsedy Ing. Ferdinand Fešar. Od roku 1998 do roku 2008 sekci vedl Ing. Miroslav Venhuda, Ing. Jana Machová a dnes předsedá sekci Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. Sekce sdružuje soudní znalce, jmenované převážně v oborech ekonomika-ceny a odhady nemovitostí a ekonomika-stavebnictví, s působností v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Počet členů sekce se pohybuje okolo 150 členů.... Více zde.

Sekce Stavebnictví Jižní Čechy sdružuje v regionu jižních Čech znalce v technických a ekonomických oborech spojených s nemovitostmi. Sekce vede seznam členské základny a přijímá nové členy. Organizační struktura sekce sestává z výboru a revizní komise. Sekce každoročně pořádá valnou hromadu, organizuje celoživotní vzdělávání a zastupuje v souladu se Stanovami zájmy členů vůči hlavnímu spolku. Zástupci sekce se podílí na činnosti hlavního spolku, připomínkují nové zákony a vyhlášky, všeobecně zastupují zájmy členů ve vztahu k orgánům státu a samospráv... Více zde

Sekce Stavebnictví Střední Čechy působí od samého počátku vzniku Komory soudních znalců ČR,  a to již od roku 1990, tehdy ještě pod křídly Sdružení znalců České republiky.
Sekci od svého vzniku zaregistroval a vedl stav. Jiří Doležal, který sekci zastupoval v představenstvu a oborové radě stavebnictví, které též předsedal. Od roku 2005 doposud tento post zastává současný předseda představenstva KSZ ČR Ing. Vladimír Vácha, jeho místopředsedou sekce a kolegou v představenstvu KSZ ČR je Ing. Ivan Brož, CSc.,MBA.
O členství je zájem, a to i z řad členů v přidružených oborech, neboť ... Více zde

Vítaná pomůcka pro znalce v oboru oceňování nemovitostí - MoniT. Umožňuje vyhledat srovnatelné nemovitosti, včetně fotografie, detailního popisu a historie nabídkové ceny.

Komora soudních znalců ČR je členem EuroExpert. 
Bližší informace o vztahu mezi Komorou soudních znalců České republiky a institucí Euroexpert naleznete v příslušných rubrikách webu.

EuroExpert

Komora soudních znalců ČR je členem organizace evropské znalecké instituce EuroExpert. Jednotlivé evropské země zastupuje vždy jediná národní komora. Kromě České republiky jsou členy Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Belgie, Francie, Srbsko, Španělsko, Velká Británie a Švýcarsko. 

  

Ing. Zdeněk Franta, CSc.,
1. místopředseda
Komory soudních znalců ČR


  

Ing. Jindřich Kratěna, CSc.,
exprezident EuroExpertu a 
2. místopředseda
Komory soudních znalců ČR


Vyhledání znalce státu Evropy - člena evropské znalecké profesní komory, organizované v instituci EuroExpert:

Chorvatsko

Německo

Rakousko

Velká Británie

Švýcarsko

Pro vyhledání znalců ostatních evropských států klikněte sem


EuroExpert vydává bulletin EuroExpert, který vychází pravidelně a informuje v angličtině o novinkách.

Další informace o Euroexpertu, včetně aktuálních čísel e-bulletinu a URL, lze číst v záložce zde

Číslo 15/2019 Stáhnout

Číslo 14/2018 Stáhnout

Číslo 13/2017 Stáhnout

Číslo 12/2016 Stáhnout

Číslo 11/2015 Stáhnout

Číslo 10/2015 Stáhnout

Číslo 09/2014 Stáhnout

Číslo 08/2014 Stáhnout 

Číslo 07/2013 Stáhnout

Číslo 06/2012 Stáhnout