Archiv čísel časopisu znalec

1/2021

Obsah:

Činnost komory

 • Rozhovor s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou pro Konkursní noviny 1/2021
 • Z korespondence z jednání s Ministerstvem spravedlnosti     Jindřich Kratěna
 • Odpověď Ministerstva financí na dotazy týkající se oceňovací vyhlášky
Články
 • Likvidace znalců úspěšně pokračuje     Jindřich Kratěna
 • Soudem jmenovaným znalcům v Německu je vypláceno vyšší znalečné     Jindřich Kratěna
 • Aktuálně k určování obvyklé ceny a hodnoty     Jindřich Kratěna
 • Posouzení vlivu výstavby opěrné zdi podél železniční tratě na místní blízkou zástavbu     Jiří Barták
 • Metodika znehodnocení vozidla provedenou opravou     Aleš Kohout
 • Znalecká expertíza potvrzující možnosti spolupráce mezinárodních expetrních skupin     Vladimír Vácha, Sergej Zacharov
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec


2/2020

Obsah:

Činnost komory

 • 30. výročí založení Komory soudních znalců ČR     Vladimír Vácha
 • Informace ze zasednání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 13. října 2020
 • Připomínky k návrhu Vyhlášky o znalečném Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika     Viktor Kotrubenko, Martin Dušek
 • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika     Viktor Kotrubenko, Martin Dušek
Články
 • Výnosové metody pro ocenění podniku - moderní přístupy -diskuse a návrh     Vladimír Kulil
 • Výpočet odchylek a chybovosti metody kapitalizace čistých výnosů     Vladimír Kulil, Jan Juráň, Josef Kašík
 • Implantát jako spolehlivá náhrada ztraceného zubu?     Jakub Smrček
 • Ocenění podniku podle prováděcí vyhlášky ke znaleckému zákonu od 1.1.2021 Vladimír Kulil, Jan Juráň
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30.9.2020

 

1/2020

Obsah:

Činnost komory
 • Z korespondence s paní ministryní spravedlnosti ve věci zákona č. 254/2019 Sb.     Jindřich Kratěna
 • Články
 • Návrh úprav vyhlášky provádějící zákon o oceňování majetku č. 151/1997/Sb., s účinností od 1.1.2021     Vladimír Kulil
 • Obvyklá cena a tržní hodnota nemovitých věcí     Jindřich Kratěna
 • Posudek křížení letištních drah s dešťovou stokou DN 1600     Jiří Barták
 • Využití Waldramova diagramu při posouzení zastínění domu     Jan Kaňka
 • Metoda DFC a faktory ovlivňující její přesnost     Vladimír Kulil, Jan Juráň, Josef Kašík
 • Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí k 1.3.2020
 • Pokyny ke zpracování příspěvků
  2/2019

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
  • Korespondence s ministryní spravedlnosti
  Články
  • Poznámky k novému zákonu o znalcích     Jindřich Kratěna
  • Znalecké výbory      Jaroslav Hába
  • Závady na terase s dřevoplastovými prkny     Václav Kupilík
  • Funkce EDR princip záznamu dat     Veronika Kostěncová, Luboš Nouzovský
  • Stabilita dřevěných sedlových vazníků velkých rozpětí     Petr sejkot
  • Knižní grafika a její porevoluční digitální cesty     Jaroslav Šelenko
  • Životnost staveb a jejich údržba II. část     Vladimír Kulil
  • Výnosové metody pro ocenění podniku - moderní přístupy     Vladimír Kulil

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019

  1/2019


  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
  • Korespondence a informace ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  Články

  • Hospodářské cykly a oceňování nemovitostí     Petr Ort
  • FDW model realitního trhu     Petr Ort
  • Stínění zahrad u rodinných domů     Jan Kaňka
  • Sanace připojovacích spár předsazené montáže     Šárka Šilarová
  • Problematika navrhování a stavby kontejnerových terminálů     Ludvík Vébr, Petr Pánek
  • Určení relativní rychlosti pohybu osobních vozidel při tečném typu kolize     Manfred Becke
  • Poznámka k použití metody MAHK     Juraj Gáborík, Vlastimil Rábek
  • Životnost staveb a jejich údržba  1. část     Vladimír Kulil
  • Právní informace
  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2019
  • Pokyny pro zpracování příspěvků

  2/2018


  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
  • Korespondence ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

  Články

  • Proč je problém s úředníky finančních úřadů u nebytových prostorů?   Jindřich Kratěna
  • Analýza poruch a sanace střešních plášťů obchodních center    Šárka Šilarová
  • Sleva z kupní ceny za skryté vady    Jindřich Kratěna
  • Znalecký posudek stavební jámy, ohrožující rodinný domek a veřejný prostor    Jiří Barták
  • Účinek vegetace na podzákladí a stabilitu terénu    Václav Kupilík
  • Problematika opravy cementobetonové dálniční vozovky    Ludvík Vébr, Petr Pánek
  • Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu    Luboš Nouzovský, Tomáš Fogl

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30.9.2018
  • Pokyny pro zpracování příspěvků

  1/2018

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
  • Korespondence KSZ ČR a PSP ve věci návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
  • Nálezu Ústavního soudu ve věci náhrady nákladů znalcům
  • Komentář k projednávání návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v PSP dne 25. a 29. května 2018     Jindřich Kratěna
  • Návrh na úpravu věcného záměru CŘS     Viktor Kotrubenko
  • Články
  • Právo stavby z pohledu oceňování     Marie Beránková
  • K počítačovému modelování realizace výstavby pro znalecké posudky     Čeněk Jarský
  • Denní osvětlení a § 1013 Zákona č. 89/2012 Sb.     Jan Kaňka
  • Zdvojená podlaha realizovaná na nevhodném podkladu     Václav Kupilík
  • Znalecký posudek na rozšíření podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro Radlickou radiálu     Jiří Barták

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z FInančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemnů obcí ke dni 31. 3. 2018    

  1/2017

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva 
  • Návštěva francouzských znalců v Praze     Olga Kalábová
  • 1. ročník mezinárodní odborné konference v Bratislavě     Vladimír Vácha
  • Dopis předsedy představenstva komory politickým představitelům
  • Profese soudních znalců a Komuniké znalecké obce     Vladimír Kulil
  • Novela jen na další zpřísnění povinností a sankce, nikoli na práva a zlepšení podmínek znalců? Přepis rozhovoru s předsedou představenstva komory pro Konkursní noviny

  Články

  • Nález ÚS týkající se znalečného
  • Znáte již na vlastní kůži "Burnout syndrom"?     Vladimír Vácha, Jan Kubiče
  • Analýza poruch a návrh sanace kontaktních zateplovacích systémů (KZS)     Šárka Šilarová
  • Znalecké posouzení příčin deformací železničního násypu a rozšířeného mostu     Jiří Barták
  • Posouzení pravděpodobných příčin vad dlážděných vozovek a ploch v památkové zóně centra města     Ludvík Vébr
  • Výpočet technické hodnoty strojů a zařízení pomocí exponenciální funkce     Jan Juráň
  • Specifika oceňování pro potřeby státního podniku     Jiří Sommer
  • Návrh na revizi ČSN 74 4505:2012 - Podlahy - společná ustanovení     Jaroslav Marek

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2017 
  • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec

  4/2016

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců České republiky ze dne 20. září 2016, ze dne 15. října 2016 a usnesení mimořádného sněmu ze dne 15. října 2016
  • Zpráva z podzimní Mezinárodní znalecké konference    Vladimír Vácha

  Články

  • Do cen a do melounů se nevidí     Michal Mareš
  • Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů     Roman Jirák, Petr Jaroš
  • Právo stavby - problémy s realizací výstavby na cizích pozemcích     Martin Bohuslav
  • Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti dřevoplastových prvků     Václav Kupilík
  • Udržitelná životnost, amortizace a tržní hodnota staveb     Vladimír Kulil

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2016 
  • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec


  3/2016


  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 7. června 2016
  • KSZ ČR a legislativní krize soudního znalectví v r. 2016    Vladimír Vácha

  Články

  • Oceňování při likvidaci pojistných událostí  Petr Ort
  • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (2. část)          Vlastimil Rábek
  • Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy     Luboš Nouzovský
  • Když soudci porušují zákon       Evžen Sperger

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 6. 2016
  • Pokyny pro zpracování příspěvků


  2/2016


  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 22. března 2016
  • Znalec (lékař) a obecné náležitosti znaleckého posudku     Jan Kubiče, Vladimír Vácha

  Články

  • Alternativní přístupy v oceňování nemovitých věcí     Darina Tauberová
  • Analýza vybraných distančních rámečků izolačních dvojskel a střešních dřevěných oken a jejich vliv na povrchovou kondenzaci     Martin Múčka
  • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (1. část)     Vlastimil Rábek
  • Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin     Luboš Nouzovský, Jan Horálek, Zdeněk Svatý

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2016
  • Návrh úprav úhradové vyhlášky z r. 2011

  1/2016

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 8. prosince 2016
  • Tradiční setkání zástupců vedení profesních komor 10. prosince 2015

  Články

  • Přezkum znaleckých posudků     Štěpán Dražka
  • Při výpočtu slevy z ceny novostavby se ke zhodnocení opravou nepřihlíží     NS
  • Stabilitní problémy východního portálu tunelu Hřebeč     Jiří Barták
  • Analýza závislosti míry kapitalizace rezidenčních nemovitostí na lokální míře nezaměstnanosti     Jiří Horák, Jan Pašek
  • Teorie a praxe účtování znalečného      Karel Kubečka
  • Zkušenosti s procesem jmenování znalců podle zákona č. 36/1967 Sb., v platném znění     Karel Kubečka

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2015

  4/2015

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 15. září 2015
  • Zápis ze sněmu Komory soudních znalců ČR, ze dne 24. října 2015
  • Podání návrhu na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících k Ústavnímu soudu, vyjádření Msp k návrhu, nález Ústavního soudu, komentář k nálezu
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR údajně koná, aneb opět o nás bez nás?

  Články

  • Návrh prosklené stěny v extrémních podmínkách     Šárka Šilarová
  • Poruchy spodní stavby vlivem geologického průzkumu     Václav Kupilík
  • Příklady výpočtu nehmotného majetku u nemovitostí     Vladimír Kulil
  • Ocenění práva stavby     Petr Ort
  • Závaznost a nezávaznost norem. Platnost a neplatnost "Prohlášení o shodě", "ES Prohlášení o shodě" a "Prohlášení o vlastnostech"     Jaroslav Marek

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2015

  3/2015


  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. června 2015
  • Vývoj znalecké činnosti v ČR, aneb jak dál?
  • Konference o expertíze v evropských justičních systémech
  • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

  Články

  • Rozsudek Nejvyššího správního soudu
  • Znalci a směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích     Jitka Čočková
  • Koncil a rekoncilizace     Petr Ort
  • Jak oceňovat škodu na ovocných stromech v extenzivních výsadbách?     Pavel Bulíř
  • Trable s mobilním telefonem očima znalce     Viktor Kotrubenko
  • Problematika vyuužití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody     Jan Horálek, Luboš Nouzovský

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2015

  2/2015

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 10. března 2015
  • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

  Články

  • Oceňování v pojišťovnictví i indikace pojistné hodnoty       Petr Ort
  • Zelená střecha - přidaná hodnota nebo rizikový faktor?        Jitka Dostalová
  • Metody a metodické pomůcky na oceňování okrasných dřevin      Pavel Bulíř
  • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (2. část)       Vlastimil Rábek

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2015

  1/2015

  Obsah:

  Činnost komory

  • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. 12. 2014
  • Výběr otázek a odpovědí na ně Ministerstvem financí ČR

  Články

  • Funkční nedostatky          Petr Ort
  • Ovlivnění kanalizačního sběrače silničním násypem      Jiří Barták
  • Příčiny poruch vozovek v průmyslových areálech     Ludvík Vébr
  • Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry     Roman Jirák
  • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (1. část)       Vlastimil Rábek

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje