Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací sdružující soudní znalce všech profesí, jmenované Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Byla založena v roce 1990 jako Sdružení znalců ČR. Současný název "Komora soudních znalců ČR" byl přijat sněmem, který  se konal v roce 1993. Posláním komory je jednak prosazovat a  obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům i jiným  organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, jednak formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti.  Za dobu své činnosti si KSZ již získala dobré jméno a je respektována ústředními státními orgány jako zástupce znalců. Velmi  významná byla např. účast zástupců komory při přípravě nové  vyhlášky o oceňování nemovitostí.  Vzhledem k tomu, že Komora soudních znalců ČR sdružuje znalce  prakticky ze všech oborů, vyvíjí svou činnost především v rámci sekcí, rozdělených podle oborů a dále na regionálním principu.  Těžiště činnosti spočívá právě v práci těchto sekcí. Odborné otázky řeší komora především v rámci oborových rad.

Obecné otázky znalecké činnosti řeší představenstvo, ve kterém  jsou rovnoměrně zastoupeni představitelé jednotlivých oborů. Od  února 1994 má KSZ v Praze kancelář se stálým pracovníkem, kde je  zajišťována administrativa ústředí komory a vydávání interního  časopisu Znalec.  Členem Komory soudních znalců ČR se může stát každý znalec,  jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Znalec může být členem jedné či více sekcí podle vlastního výběru a na základě dohody s předsedou příslušné sekce.

Členství je formálně založeno vyplněním přihlášky na tomto webu, přičemž je podmíněno uhrazením členského příspěvku na běžný rok, a to  v souladu se stanovami. Členský příspěvek se skládá z částky 1.300 Kč, která byla stanovena představenstvem KSZ ČR (dne 15. 10. 2016) s účinností od roku 2017 (kterou poukazuje sekce na účet komory) a členského příspěvku konkrétní sekci, jehož výše je stanovena valnou hromadou sekce.


Adresy sekcí Komory soudních znalců České republiky:

Stavebnictví Praha:

Přihlášky do Sekce stavebnictví Praha zasílejte na adresu:

KSZ ČR – Sekce stavebnictví Praha, Eva Seidlová, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, 774 550 965, ksz@volny.cz

Stavebnictví Střední Čechy:

Přihlášky do Sekce stavebnictví střední Čechy zasílat na adresu:

Vlladimír Vácha, P.O.BOX 12, 267 01 Králův Dvůr, vachav@seznam.cz 

Stavebnictví Severní Čechy:

Teplice, Ústí n. L.: doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSC., LL.M, Kostelní 85/1, 417 31 Novosedlice, 603 530 445, info@tichomirov.com   

Stavebnictví Severní Morava:

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., Šimáčkova 9, 709 00 Ostrava, 728 447 040, kulil@volny.cz 

Doprava Praha, Střední, Severní a Východní Čechy:

Miroslav Regner, Ronešova 1134/4, 190 00 Praha 9 – Kyje, 281 918 888, 272 701 602, miroslav.regner@volny.cz

Doprava Morava:

Ing. Petr Korč, Třanovice 244, 739 93, 602505780, adone@iol.cz

Movité věci:

Ing. MIlan Kouba, U Smíchovského hřbitova 979/14, 150 00 Praha 5, 603443469, kouba@telecom.cz

BOZP a PO: Ing. Vladimír Gasnárek, Lednická 734/158, 690 06 Břeclav 6, 728715815, gasnarekznalec@centrum.cz 

Elektronika a IT, elektrotechnika: Ing. Viktor Kotrubenko, Velehradská 4, 130 00 Praha 3, 603 266 477, kotrubenko@znaleckyposudek.cz

Ostatní obory:

Ing. Zdeněk Franta, CSc., Na Vlastním 9, 130 00 Praha 3, 606727550, zdenek.franta@analyza.cz