Komora soudních znalců ČR se stala řádným členem EuroExpertu

EuroExpert je multidisciplinární nezisková organizace reprezentující evropské znalce, která nesleduje politické cíle. Usiluje o

1. rozvoj, podporu a sbližování etických a profesních norem pro znalce uvnitř Evropské unie založených na vysoké kvalifikaci, osobní bezúhonnosti, nestrannosti a diskrétnosti,
2. zajištění styčných bodů mezi znalci a Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Evropským soudem a dalšími institucemi EU a rovněž institucemi jednajícími na evropské nebo mezinárodní úrovni, které řeší problémy a otázky týkající se práce znalců,
3. spolupráci a vztahy se soudními a právními autoritami, ministerstvy, úředními a soukromými orgány a dalšími vhodnými soudními dvory a organizacemi za účelem akreditace a certifikace znalců a další záležitosti týkající se práce znalců,
4. zajištění veřejné diskuze znalců po celém světě.

EuroExpert jakožto organizace pro evropská sdružení znalců byla založena v roce 1998. Zakládajícími členy byly: The Academy of Experts (TAE), Velká Británie, Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires (FNCEJ), Francie, Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS), Německo. V následujících letech se členy EuroExpertu staly znalecké organizace ze Španělska, Portugalska a Rakouska. EuroExpert je registrován v Luxemburgu a jeho logo je registrováno ve Španělsku. Sekretariát EuroExpertu je v Kolíně nad Rýnem v Německu. Členství v EuroExpertu není určeno pro jednotlivce, ale je vyhrazeno pro organizace reprezentující znalce států EU. Členem EuroExpertu se může stát z každé země EU pouze jedna znalecká organizace, která reprezentuje podstatné společenství znalců příslušné země. Několikaleté úsilí o přijetí KSZ ČR do exkluzivní evropské znalecké organizace bylo završeno závěrečnými přístupovými rozhovory statutárních zástupců KSZ ČR s tehdejším prezidentem EuroExpertu panem prof. Dr. Dipl.-Ing. Matthiasem Rantem a generálním sekretářem panem Bernhardem Floterem dne 24. listopadu 2006 v Praze.  Na generálním shromáždění dne 15. března 2007 v Berlíně pak byly za řádné členy EuroExpertu přijaty další 2 země - Česká republika a Maďarsko. V současné době řádnými členy EuroExpertu jsou: Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, Rakousko; ABEX, Association Belge des Experts, Belgie; Hrvatsko društvo sudkih vješaka i procjenitelja, Chorvatsko; Komora soudních znalců ČR, Česká republika; Conseil National des Compagnies d´Experts de Justice, Francie; Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V., Německo; Associaçao Portuguesa dos Peritos Avaliadores de Engenharia, Portugalsko; Asociación Espaňola de Peritos Tasadores Judiciales, Španělsko.   

V současné době má tedy EuroExpert 8 řádných členů – znaleckých organizací, které dohromady sdružují více než 50 000 znalců z osmi členských zemí EU. Kromě řádných členů jsou mimořádnými členy EuroExpertu reprezentanti dvou zemí mimo EU: Российская Палата Строительных Экспертов, Rusko a Swiss Chamber of Technical and Scientific Forensic Experts, Švýcarsko, dále pak Federperiti - Federazione Italiana tra le Associazioni dei Periti Assicurativi e Danni, Italy, Nacionalno Udruzenje Procenitelja Srbije NUPS National Association of Valuers of Serbia NAVS, Srbsko, The Academy of Experts, United Kigdom. A člen korespondent je European Forensic Initiatives Centre (EFIC) Foundation, Poland.

Rok 2024

Po nahrazení Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., zastupuje předsedu představenstva Ing. Vladimíra Váchu v EuroExpertu doc. Ing. Martin Cupal, Ph.D, který tím převzal post v radě EuroExpertu a úspěšně se zúčastnil jednání EE ve Vídni 8. července 2024, které vedle standardních programů na téma aktuálních podmínek znalců a expertů v členských zemích EE mělo na pořadu i další okruhy témat, za všechny např.:
- Digitalized report of expert (e-expertize) - elektronický znalecký posudek
- Konvergence národních registrů (zde vytvořeny 3 pracovní skupiny)
- Kritéria pro přípravu znalců
- Etický kodex, objektivity, conflict of subjects
- Registrační autority dle států (u nás MS ČR, ...ověření etických požadavků, atd.)
- Obory, jejich konvergence, mapování, evropská nomenklatura (členění oborů ve znalectví)
- Projekt - Databáze Findex (najdi znalce) s možností zaslání dotazníku . bude postupně vylepšováno
- Téma odměňování a legislativy týkající se znalecké a expertní činnosti ve státech členských organizací EE
- Za ČR jsme jako KSZ ČR přednesli již dříve proklamovaný návrh společné "euronormy" korpusu výchozích společných podmínek pro výkon znalecké činnosti v EU, resp. zástupců států v EE 

Rok 2023

Dne 2. června 2023 se na Vrchním zemském soudu v Kolíně nad Rýnem konala konsensuální konference projektu Find an Expert II za přítomnosti Dr. Bernda Scheiffa, předsedy Vrchního zemského soudu v Kolíně nad Rýnem, horlivého zastánce mezinárodních výměn a evropské spolupráce.
Cílem dne bylo prezentovat výsledky prací provedených od března 2022 do května 2023 na veřejném setkání.

Rok 2022

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., který je členem představenstva KSZ ČR a členem Rady EuroExpert, se dne 19. 4. 2022 zůčastnil v Bruselu zahájení a vlastní realizace projektu hrazeného z prostředků Evropské unie FINDEX II - FIND an Expert. Projekt zajišťují evropská sdružení znaleckých komor EuroExpert se sídlem v Lucemburku a Institut EEEI se sídlem ve Versailles ve Francii. Vysoutěžená evropská dotace ve výši 324.829 EUR je určena pro sjednocení systému evidence a hledání znalců a expertů v jednotlivých státech a celkově v EU. Předmět prací na projektu FINDEX II byl součástí jednání v Bruselu za účasti členů Rady a Představenstva EuroExpert i ve dnech 14. 7. a 15. 7. 2022, kdy proběhlo jednání Rady a Valné hromady EuroExpert se závěrem zvýšené pomoci jednotlivým znaleckým komorám a znalcům v oblastech mezinárodních znaleckých metodik a společného prosazování zájmů znalců vůči národním ministerstvům.Rok 2021

2. července 2021 se konalo online Generální shromáždění EuroExpertu. Na základě návrhu Ing. Jindřicha Kratěny, CSc., byl jednomyslně zvolen Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., za člena Rady do konce srpna 2025. Česká republika bude zastávat od 1. ledna 2022 do konce června 2022 i funkci prezidenta.
Členy Rady jsou: předseda Matthias Rant (Rakousko), Wolfgang Jacobs (Německo), Marc Taccoen (Francie), Francisco Costa Gomez (Portugalsko) a Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., (Česká republika).

Rok 2020

3. července 2020 proběhhlo Generální shromáždění EuroExpertu formou videokonference. Za Komoru soudních znalců ČR se jednání zúčastnil místopředseda představenstva KSZ ČR Ing. Jindřich Kratěna, CSc. a Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., předseda dozorčí rady komory.

Rok 2019

Zasedání EuroExpertu se bude konat v Madridu, dne 5. 7. 2019. Na programu je volba rady, předsedkyně, volba auditora a bude se jednat též o tom, kdo bude dalším prezidentem.

Rok 2018

Rada EuroExpertu projednala na zasedání dne 9. července 2018 v Berlíně celou situaci kolem návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Následně záležitost projednalo i generální shromáždění. Oba orgány EuroExpertu jednomyslně podpořily úsilí o zřízení Komory soudních znalců zákonem.

Prezidentem EuroExpertu je od 1.7.2018 Ing. Jindřich Kratěna, CSc., místopředseda Komory soudních znalců ČR.


Rok 2015

Prezidentem EuroExpertu je od 1.1.2015 Ing. Jindřich Kratěna, CSc., místopředseda Komory soudních znalců ČR.

Rok 2014

Zasedání Rady EuroExpertu a následné generální shromáždění se konalo 28. července 2014 v Berlíně.
Velkým úspěchem pro Komoru soudních znalců je zvolení Ing. Jindřicha Kratěny, CSc., prezidentem EuroExpertu a to na půlroční období od ledna do června 2015.

Rok 2013

Dne 7. března 2013 se konalo zasedání Rady EuroExpertu a Generální shromáždění v Berlíně.
Reprezentantům jednotlivých členských zemí bylo uloženo formulovat návrh změn stávajících stanov do 30. dubna 2013.
Euroexpert - URL: www.euroexpert.org