Celoživotní vzdělávání

Jednotlivé sekce Komory soudních znalců zajišťují a vyhledávají pro členy svých sekcí vzdělávací
aktivity, včetně školících programů, na které mají naši členové zajištěnu účast s výraznou slevou.

Někteří naši členové se také, jako vyhledávaní a erudovaní lektoři, podílí na těchto akcích pořádaných
Komorou soudních znalců, vysokými školami a specializovanými školícími organizacemi.

Zejména pražská a stč. sekce stavebnictví svými 4-5 akcemi, pořádanými zdarma pro své členy
a za úplatu pro nečleny, navazuje na model CŽV, trvající nepřetržitě od r. 2006, a to pod
záštitou jmenovacích soudů.

Aktuálně:

Školení středočeské sekce stavebnictví - posluchárna C215 na fakultě stavební ČVUT v pátek 11.11 2022 od 14,00 do 16,00 h,
na aktuální témata tržního oceňování a rovněž na dnes vysoce sofistikovanou softwarovou podporu při Vašem oceňování.

  Plánovaný korpus školení:
 1. Přivítání a seznámení s výsledky sněmu a změnami stanov
 2. Přednáškový blok na téma tržního oceňování – Ing. Petr Ort,Ph.D.
 3. Prezentační příspěvek ředitele Diotima s.r.o. RNDr. Jaromíra Adamce, Ph.D.,na téma aktuální precizace programové podpory znalce v programu DELTA - NEM 2022.
 4. Závěr, náměty na příští akce, rozloučení s účastníky školení
 Poznámka: Volný bezplatný vstup pro členy KSZ ČR a zaměstnance fakulty stavební (člena KSZ ČR)
 Pro nečleny KSZ ČR a nepozvané hosty jednotné vstupné 1.290,-Kč/osobu.
 

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo ve spolupráci s Justiční akademií uspořádat další seminář na téma Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce, který se uskuteční dne 19. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v Justičním areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. V případě zájmu o účast na uvedeném semináři, doporučujeme včasnou registraci na https://registrace.jacz.cz/udalosti/rubrika/znalci/Pozvánka na konferenci Sekce stavebnictví Severní Morava 13.10.2022 v Ostravě. 
Zde Stáhnout.


Pozvánka na seminář "Oceňování lesa", 4.10, 5.10., a 11.10, ve Vsetíně, Praze a Brně. Zde pozvánka Stáhnout.

********************************

Pozvánka na školení a členskou schůzi pro členy pražské sekce stavebnictví, dne 15. listopadu 2019 od 14,00 do cca 16,30, posluchárna č. B280, fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6. Školení k novému zákonu o znalcích, vystoupí Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., předseda KS Ústí n. Labem.
Po skončení školení bude cca půlhodinová členská schůze sekce, do 17,00 hodin.

Pozvánka na školení středočeské sekce stavebnictví v pátek 15. listopadu 2019 od 14,00 do cca 16,30, posluchárna č. B280, fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6. Školení reaguje na nově přijatý zákon o znalcích. Vystoupí Mgr. Luboš Dörfl, PhD., předseda KS Ústí n. Labem. Pozvánku zde Stáhnout.

********************************

Pražská sekce stavebnictví pořádá pro své členy školení na téma "věcná břemena", lektor Ing. Hába, dne 24. května od 15,00 hodin na fakultě stavebí ČVUT v Praze, Thákurova 7, posluchárna B286.
*
Středočeská sekce stavebnictví zve na řádnou 29. valnou hromadu spojenou se školením, která se koná v pátek 24. května 2019 od 13,30 hodin v posluchárně B286, fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6. Pozvánka Stáhnout

********************************
Pražská sekce stavebnictví pořádá dne 9. 11. 2018 od 14,00 hodin volební členskou schůzi a přednášku. Téma přednášky je Oceňování věcných břemen, lektor. Ing. Jaroslav Hába.
Místo konání: Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, místnost B 286.

********************************
Pozvánka na VH a školení středočeské sekce stavebnictví, které se koná v pátek 1. 6. 2018. Pozvánka ke stažení zde Stáhnout.

********************************
Středočeská sekce stavebnictví pořádá pro své členy školení k novele oceňovací vyhlášky dne 16. února 2018 od 15,00 hodin na stavební fakultě ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, posluchárna B 280.
Lektor: Ing. Petr Polák (vedoucí odd. Oceňování majetku MF ČR)

********************************
Pozvánka pro členy pražské sekce stavebnictví na školení k novele oceňovací vyhlášky, které se bude konat v pátek 9. února 2018 od 15,00 hodin na stavební fakultě ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, posluchárna B 286. (od 14,30 registrace)
Lektor: Ing. Petr Polák (vedoucí odd. Oceňování majetku MF ČR)

********************************
Pozvánka na valnou hromadu a školení pro členy sekce stavebnictví Praha, které se bude konat v pátek 3. listopadu 2017 od 15,00 do 17,00hodin na stavební fakultě ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, místnost B 286.

(registrace od 14,30)

Téma školení: Právo stavby
Lektorka: Ing. Marie Beránková (MF)

*********************************

Pozvánka na valnou hromadu členů Komory soudních znalců ČR - sekce stavebnictví střední Čechy, která se koná v pátek
2. června 2017 od 14,00 hodin, v posluchárně č. B 280 (1. patro) fakulta stavební ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6. Pozvánka ke stažení zde Stáhnout.

*********************************

Pozvánka na školení

pro členy sekce stavebnictví Praha, které se bude konat v pátek 17. února 2017 od 15,00 hodin na stavební fakultě ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, místnost B 286.

Lektorka: Ing. Vlasta Scholzová

Téma školení: Nová oceňovací vyhláška platná od 1. 1. 2017

*********************************

POZVÁNKA na valnou hromadu a školení sekce stavebnictví Praha, které se bude konat na stavební fakultě, Thákurova 7, posluchárna B 286, dne 7. října 2016 od 14,00 hodin.

Program VH:

  • Zpráva o činnosti sekce – Ing. Kratěna
  • Zpráva o hospodaření – Ing. Kačaba
  • Zpráva dozorčí rady – Ing. Myslík
  • Volba delegátů na mimořádný sněm, který se bude konat 15. října 2016, v zasedacím sále AV ČR, Prosecká 76, Praha 9 - Prosek
  • Možnost přihlášení na 14. mezinárodní konferenci ve stavebnictví, která bude probíhat ve dnech 24. a 25. listopadu 2016 v Masarykově koleji, Praha 6
  • Přednáška Ing. Petra Orta, Ph.D., na téma Oceňování při likvidaci pojistných událostí
  • Diskuse


**********************************

Pozvánka na 26. valnou hromadu sekce stavebnictví Středočeského kraje školení v rámci CŽV, dne 27. května 2016, od 14,30 hodin - Stáhnout

**********************************

Pozvánka na školení

pro členy sekce stavebnictví Praha, které se bude konat v pátek 19. února 2016 od 15,00 hodin na stavební fakultě ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, místnost B 286. (od 15,00 registrace, 15,30 začátek školení)

Lektorka: Ing. Vlasta Scholzová

Téma školení: právo stavby, obvyklá cena, novela oceňovací vyhlášky platné od 1. 1. 2016

***********************************

Pozvánka na školení členů sekce stavebnictví střední Čechy, které se bude konat dne 15. ledna 2016 od 16,00 hodin
v posluchárně B 280 (1. patro) fakulta stavební ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6.

Lektorka: Ing. Vlasta Scholzová s přednáškou na aktuální téma oceňování - zejména novely oceňovací vyhlášky MF ČR platné od 1. 1. 2016

Pozvánka: Stáhnout

***********************************

Pozvánka na 13. konferenci - odborný seminář, který se koná 3. prosince 2015 v sále Nové auly VŠB - TU Ostrava,
17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba.

Pořádají: Komora soudních znalců ČR - sekce Stavebnictví severní Morava
                Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava 

Pozvánka a program: Stáhnout

*****************************************
POZVÁNKA

dne 9. října 2015 se bude konat VH sekce stavebnictví Praha a školení, na stavební fakultě, Thákurova 7, místnost B 280, od 14,00 hodin.

Přednáška Ing. Richarda Motyčky bude na téma „Obvyklé nájemné a způsob jeho výpočtu.“

**********************************

 

Pozvánka na školení členů "sekce stavebnictví Praha",
které se bude konat v pátek 27. března 2015 na FSv ČVUT v Dejvicích, Praha 6, Thákurova 7, od 14,30 hodin v místnosti B 280.
Téma přednášky: Jak správně vnímat všechny vlivy působící na obvyklou cenu nemovitostí. Extrakční princip. Kontribuční princip. Nestavební pozemek. Nekomerční stavby.
Přednášející: Ing. Petr Ort, Ph.D.
Před přednáškou bude možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2015 v obvyklé výši 1 800 Kč. Připravte si laskavě pokud možno přesnou částku.


**********************************

KSZCR, sekce Stavebnictví střední Čechy pořádá
27.2.2015 od 15.00 hod. školení v rámci cyklu CŽV s přednáškou na aktuální témata tržního oceňování a případových studií řešení těchto zadání. Lektorem je Ing. Petr Ort, PhD. Místem konání je posluchárna B280 (1.patro), Fakulta stavební ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6.(spoj metro A-stanice Dejvická, příp. parking OA v přilehlých ulicích a podz. parkingu). Pozvánku zde Stáhnout

***********************************

KSZCR, sekce Stavebnictví střední Čechy pořádá
1. října 2014 vešla v platnost  novela vyhlášky č. 441/2013 Sb., O oceňování majetku. Sekce stavebnictví střed. Čechy pořádá 17.10.2014 (od 15,00) a sekce staveb. Praha 31.10.2014 (od od 14,30) školení k novele Oceňovací vyhlášky (č. 199/2014 Sb.) na Stavební fakultě ČVUT v Praze (místnost B 280). Pokud by měl někdo z ostatních sekcí zájem a bude – li ještě volná kapacita míst, může se po prokázání členským průkazem KSZ ČR školení zúčastnit.

***********************************

Znalecké minimum 6/2014 - VŠE - Stáhnout

***********************************

KSZCR, sekce Stavebnictví střední Čechy pořádá
odborný seminář spojený se školením členů KSCZR, sekce Stavebnictví Středočeský kraj dne 14.3.2014 od 14.00 hod. do 17.00 hod. v posluchárně B286 (1.patro), fakulta stavební ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6 (spoj metro A-stanice Dejvická, příp.parking OA v přilehlých ulicích a podz.parkingu). Pozvánku zde Stáhnout.